Cách xác nhận và thay đổi đòn bẩy

Cách xác nhận đòn bẩy tối đa của tài khoản XM mà bạn sở hữu

Cách xác nhận đòn bẩy tối đa cho tài khoản của bạn rất đơn giản.

Đăng nhập vào MT4 bằng bất kỳ tài khoản nào mà bạn đã mở.

Xoay chuột lên tài khoản nằm trong “Cửa sổ dịch chuyển” (Navigator) phía bên trái MT4.

Đòn bẩy tối đa như ví dụ “1:888” được hiển thị trong màn hình pop up đã được hiển thị.

Cách thay đổi đòn bẩy tối đa

Đòn bẩy tối đa của XM là 888 lần nhưng bạn cũng có thể thiết lập thấp hơn đòn bẩy tối đa. Ngược lại, khi đòn bẩy tối đa đã được thiết lập thấp hơn khi mở tài khoản thì bạn cũng có thể thay đổi thành đòn bẩy tối đa 888 lần.

Đăng nhập thành viên từ trang web chính thức của XM.

Trag của tôi XM

Sau khi đăng nhập vào trang thành viên, nhấp chuột chọn “Thay đổi đòn bẩy” XM.

Thay đổi đòn bẩy

Sau đó, chọn đòn bẩy mong muốn và nhấp chuột chọn “gửi yêu cầu”.

Đòn bây

Sau khi gửi yêu cầu, nhân viên hỗ trợ XM sẽ xác nhận và đòn bẩy sẽ được thay đổi bằng tay.

Hãy lưu ý vì đòn bẩy sẽ không tự động thay đổi sau khi gửi yêu cầu.