FX (Giao dịch ngoại hối – trao đổi tiền tệ) là sả・・・