Chỉ số kinh tế là “thống kê định lượng sự tăng tr・・・