XM của công ty môi giới Forex nước ngoài, đã cho phép g・・・