Tại XM của nhà môi giới FX nước ngoài, tổ chức cuộc thi・・・