Thời gian xử lý từ XM là trong vòng 24 giờ làm việc như・・・