Ký quỹ cần thiết là gì?

Ở bước trước, bạn đã học về cách tính đòn bẩy thiết thực rồi nhỉ.

Vậy thì, để giao dịch tiền tệ cần tối thiểu bao nhiêu?

Ở bước này, trang web chúng tôi xin giới thiệu về “Ký quỹ”, số tiền tối thiểu cần khi giao dịch.

  • Tiền đảm bảo gửi vào tài khoản công ty giao dịch FOREX là “Tài sản” (Ký quỹ)
  • Số tiền tối thiểu cần khi giao dịch thực tế là Ký quỹ cần thiết

Hai loại trên giống nhau nhưng vì ý nghĩa khác nhau nên hãy chú ý nhé.

Cách tính ký quỹ cần thiết

Nếu áp dụng công thức tính sau đây thì bạn có thể tính toán dễ dàng.

[Tỷ giá ước tính] × [lượng tiền tệ giao dịch] ÷ [đòn bẩy tối đa] = [Ký quỹ cần thiết]

Ví dụ 1: khi tỷ giá EUR/USD là 1.11500$, bạn đặt lệnh với lượng tiền giao dịch là 2,000 tiền tệ, trường hợp đòn bẩy tối đa do công ty giao dịch FOREX cung cấp là 888 lần thì công thức tính sẽ như sau.

[1.11500$]×[2,000 tiền tệ]÷[888 lần]=2.6$

Theo cách tính ở ví dụ trên thì bạn có thể giao dịch EUR/USD nếu có tối thiểu là 2.6$.

Tất nhiên, cũng cùng lượng giao dịch giống nhau, nhưng tỷ giá hối đoái thay đổi thì ký quỹ cần thiết cũng sẽ thay đổi theo.

Ví dụ 2: Trường hợp giao dịch với số tiền 2000 khi tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1.10000

[$1.0000]×[2,000 tiền tệ]÷[888 lần ]=2.2$

Hãy cùng đưa ra thêm ví dụ nữa. Trường hợp bạn dùng đòn bẩy tối đa 888 lần đặt lệnh với lượng tiền giao dịch là 10,000 tiền tệ khi tỷ giá hối đoái USD/JPY là 105.00 Yên.

[105.00JPY]×[10,000 tiền tệ]÷[888 lần]=1,182JPY

Ở ví dụ trên, 1,182 Yên sẽ trở thành ký quỹ cần thiết, trường hợp tài khoản giao dịch FOREX bạn đã mở là tài khoản USD, số tiền đó sẽ được tự động tính theo tỷ giá USD theo thời điểm đó.

Ở ví dụ này, vì tỷ giá hối đoái USD/JPY là 105.00 Yên nên công thức tính sẽ như sau.

[(Ký quỹ cân thiết)1,182JPY]÷[(Tỷ giá USD/JPY)105.00JPY]=[(Ký quỹ cần thiết tính theo USD)$11.26]

Khi mức ký quỹ xuống dưới 20% thì bắt buộc sẽ trở thành Loss Cut, vì vậy phải thêm 20% vào ký quỹ cần thiết nói trên để trở thành số tiền tối thiểu cần thiết khi giao dịch tiền tệ.

Lần tiếp theo, xin giới thiệu về thanh toán bắt buộc (Stop out) và Loss Cutting- bắt buộc tự thanh toán tổn thất.