RSI (Relative Strength Index) là gì?

RSI là chỉ số kỹ thuật để quyết định việc mua quá nhiều và bán quá nhiều.

Giá trị sẽ thay đổi trong phạm vi 0% ~ 100% nhưng nếu giá trị vượt quá mức 70% thì nó sẽ trở thành mức tiêu chuẩn của việc mua quá nhiều và nếu giá trị xuống dưới mức 30% thì nó sẽ trở thành mức tiêu chuẩn của việc bán quá nhiều.

Cách hiển thị RSI

Rất đơn giản để hiển thị RSI.

Có thể hiển thị bằng 4 bước “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Động lượng” → “Relative Strength Index”.

Cách hiển thị RSI

mũi tên

Sau khi màn hình cài đặt giá trị hiển thị, nhấp chuột chọn “Mức độ” ở phía trên màn hình.

thiết lập thông số RSI

mũi tên

“30” là mức tiêu chuẩn của đường bán quán nhiều, “70” là mức tiêu chuẩn của đường mua quá nhiều.

Ở đây, bạn có thể vẽ đường trên đường của số liệu đã cài đặt.

thiết lập mức độ RSI

mũi tên

Bằng cách cài đặt đơn giản trên, bạn đã có thể hiển thị được RSI.

RSI được hiển thị

Tập hợp các điểm trong cách hiển thị RSI

  • Hiển thị với 4 bước “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Động lượng” → “Relative Strength Index”
  • “30” là mức của đường bán quá nhiều, “70” là mức của đường mua quá nhiều