Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là chỉ số phân tích kỹ thuật được tạo ra để bổ sung phương pháp kỹ thuật thống kê trên đường trung bình động.

Phương pháp kỹ thuật thống kê là phương pháp sử dụng độ lệch chuẩn và tỷ lệ biến đổi giá để hình dung phạm vi biến động giá được giả định bằng xác suất ổn định.

Bollinger Bands phán đoán đầu tư bằng hướng hay vị trí giá hiện tại nhờ vào vẽ đường phù hợp với điều kiện như ±1σ (Độ lệch chuẩn thứ 1), ±2σ (Độ lệch chuẩn thứ 2), ±3σ (Độ lệch chuẩn thứ 3) theo hướng từ trọng tâm ra phía ngoài.

bollinger money

Các điểm giao dịch sử dụng Bollinger Bands

  • Xác suất giá nằm trong khoảng “-1σ” ~ “+1σ” là 68.3%
  • Xác suất giá nằm trong khoảng “-2σ” ~ “+2σ” là 95.5%
  • Xác suất giá nằm trong khoảng “-3σ” ~ “+3σ” là 99.7%

Ví dụ, Nếu giá hiện tại nằm phía ngoài đường “-2σ” hay “2σ” của Bollinger Bands, bạn có thể dự đoán thu giá trị trong mỗi dãy ±2σ vì xác suất phát sinh đó chỉ có 4.5%.

Mẫu giao dịch sử dụng Bollinger Bands

Bollinger Bands cơ bản giao dịch đảo chiều.

Mẫu giao dịch đảo chiều
Nếu đã chạm đến đường +3σ, sẽ “Đặt lệnh bán” dự kiến khi thu giá trị trong khoảng +2σ xác suất cao. Xác định lợi nhuận bằng đường cơ bản hoặc đường 2σ.
Mẫu cắt lỗ
Nếu đã chạm đến đường +3σ sẽ “Đặt lệnh mua”. Sau đó, sẽ đặt lệnh cắt lỗ vì chia đường -3σ và giá đã giảm.

Bollinger Bands có khả năng giao dịch như mẫu trên.