EMA là gì?

EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ánh chậm ở biến động giá của SMA (Simple Moving Average) đã được trung bình và đồ thị hóa giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Được tính bằng cách san bằng hàm mũ vào dữ liệu giá quá khứ để chú trọng hơn giá trị gần đây nhất.

Giá trị chu kỳ của đường trung bình động

Biểu đồ 1.1 dưới đây là biểu đồ hiển thị đường trung bình động hàm mũ. Đường màu xanh là 10EMA, đường màu nâu là 20EMA.

Khi giao dịch trong thời gian ngắn (khung thời gian 5 phút) EMA có đặc trưng là xác suất kháng cự nhiều tại giá trị thấp như lần lượt ở mỗi đường 10EMA hay 20EMA,…

biểu đồ hiển thị đường trung bình động

Ngoài ra, 25EMA, 75EMA, 200EMA được hiển thị phổ biến trong các nhà giao dịch Nhật Bản.

Giá trị càng lớn thì có khuynh hướng kháng cự mạnh.

25EMA < 75EMA < 200EMA

Ví dụ về chu kỳ đường trung bình động

Không quy định chu kỳ của đường trung bình động nhưng ngoài chu kỳ 25, 75, 200 thì các chu kỳ dưới đây thường được sử dụng.

 • Đường trung bình động ngắn hạn: 5, 8, 13,..
 • Đường trung bình động trung hạn: 21, 25、75,..
 • Đường trung bình động dài hạn: 100, 200,..

Ví dụ, nếu là đường trung bình động hàm mũ “5EMA” thì vẽ đồ thị nhân hằng số san bằng trên giá trị trung bình tỷ giá hối đoái của 5 thanh nến trong quá khứ. Trường hợp biểu đồ khung thời gian ngày thì giá trị trung bình tỷ giá hối đoái của 5 ngày, trường hợp biểu đồ khung thời gian 15 phút thì giá trị trung bình tỷ giá hối đoái của 1 tiếng 15 phút (15 phút x 5 thanh nến).

Cách phán đoán mua bán sử dụng đường trung bình động

Phán đoán mua bán dựa trên tình hình thay đổi giá với đường trung bình động

EMA

Ví dụ hiển thị 25EMA lên biểu đồ khung thời gian 5 phút

 • Giá chạm đến đường trung bình động nằm trên giá: Bán (Nghịch chiều)
 • Giá chạm đến đường trung bình động nằm dưới giá: Mua (Nghịch chiều)
 • Giá vượt trên đường trung bình động: Mua (Thuận chiều)
 • Giá vượt dưới đường trung bình động: Bán (Thuận chiều)

Ở ví dụ biểu đồ trên, bạn có thể phán đoán giao dịch như đặt lệnh “Mua” tại điểm giá vượt trên EMA (vị trí khoanh đỏ) và đặt lệnh “Bán” tại điểm giá đi xuống dưới EMA (vị trí khoanh màu xanh tiếp theo).

Cũng sẽ có sai lệch đôi chút nhưng giá sẽ tiếp xúc với EMA và biến động giảm tại vị trí khoanh màu xanh cuối cùng. Bạn có thể đặt lệnh “Bán” tại điểm biến động giảm.

Phán đoán mua bán dựa trên phương hướng của giá thị trường

 • Đường trung bình động tăng: giá thị trường tăng (Đặt lệnh mua)
 • Đường trung bình động giảm: giá thị trường giảm (Đặt lệnh bán)

EMA

Ví dụ biểu đồ hiển thị 75EMA trên biều đồ EUR/USD khung thời gian 4 giờ.

EMA của biểu đồ trên, đang có hướng đi lên từ giữa chừng. Nếu đường trung bình động cứ tiếp tục hướng lên thì giá thị trường tăng và bạn có thể dễ dàng kiếm lãi bằng cách đặt lệnh mua.

Ngược lại, nếu đường trung bình dộng cứ liên tục đi xuống thì giá thị trường đi xuống, bạn sẽ dễ kiếm lời nếu đặt lệnh bán.

Phán đoán mua bán bằng điểm giao nhau giữa các đường trung bình động

 • Golden cross: Tín hiệu mua
 • Dead cross: Tín hiệu bán

Golden cross có nghĩa là khi đường trung bình động ngắn hạn vượt quá đường trung bình động trung hạn.

Dead cross có nghĩa là khi đường trung bình động ngắn hạn xuống dưới đường trung bình động trung hạn.

EMA

Ví dụ hiển thị 10EMA và 25EMA lên biểu đồ USA/JPY khung thời gian 1 ngày

Điểm khoanh tròn màu đỏ ở ví dụ biểu đồ trên là golden cross bạn sẽ dễ kiếm lời khi đặt lệnh mua.

Điểm khoanh tròn màu xanh ở ví dụ biểu đồ trên là dead cross bạn sẽ dễ kiếm lời khi đặt lệnh bán.

Tập hợp các điểm trong giao dịch sử dụng EMA (Đường trung bình động tích lũy)

 • Xác nhận giao dịch sử dụng EMA
 • Phán đoán “Bán”, “Mua” tại vị rí biến động tăng bằng EMA
 • 10EMA và 20 EMA là lời khuyên nên dùng trong khung thời gian 5 phút
 • 25EMA, 75EMA và 200EMA được hiển thị phổ biến