Cách tính ký quỹ cần thiết liên quan đến sản phẩm CFD của XM

các ưu điểm của giao dịch hàng hóa

Tại XM, ngoài Forex bạn có thể giao dịch hàng hoá CFD, nhưng công thức tính ký quỹ cần thiết khác với Forex.

Bài viết lần này giới thiệu cách tính ký quỹ cần thiết trong giao dịch CFD.

Cách tính ký quỹ cần thiết CFD

  • [Số lô]×[Giá trị 1 lô]×[Giá mở bán]×[Phần trăm đặt cọc]

Liên quan đến [giá trị 1 lô] và [phần trăm đặt cọc] của mệnh giá các CFD bạn có thể tham khảo từ trang hàng hoá của trang web chính thức XM.

Ví dụ tính 1 (Ký quỹ CFD tương lai)

Ví dụ, Trường hợp NGAS mua (hoặc bán) 10 lô với giá 2.65. (Tài khoản USD)

1. Đầu tiên, tham khảo [giá trị 1 lô] và [phần trăm đặt cọc] từ trang hàng hoá của trang web chính thức XM.

mưc ký quỹ cfd hàng hóa

2. Đã có thể xác nhận nội dung ghi [Giá trị 1 lô] là 1000, [Phần trăm đặt cọc] là 3%.

3. Ghép [10 lô] [Phần trăm đặt cọc 3%] [Giá mở 2.65] với công thức tính dưới đây.

  • [Số lô]×[Giá trị 1 lô]×[Giá mở bán]×[Phần trăm đặt cọc]

10(số lô)×1,000(Giá trị 1 lô)×2.65(Giá mở bán)×3%(Phần trăm đặt cọc)=795USD

4. Đã có thể tính được ký quỹ cần thiết.

Tóm lại, trường hợp mua (bán) 10 lô khi giá NGAS là 2.65 có nghĩa là cần ký quỹ $795 (tiền vốn).

Vì 1 lô là kích thước giao dịch nhỏ nhất nên trường hợp nếu mua bán 1 lô thì ký quỹ cần thiết là $79.5.

Ví dụ tính 2 (Ký quỹ CFD chỉ số chứng khoán)

Trường hợp mua (hoặc bán) 10 lô ở thời điểm giá EU50 là 2977. (Trường hợp tài khoản EUR).

1. Đầu tiên, tham khảo [Giá trị 1 lô] và [Phần trăm đặt cọc] từ trang hàng hoá của trang web chính thức XM.

CFD chỉ số chứng khoán

2. Bạn đã có thể kiểm tra được [Giá trị 1 lô] được ghi là 1, [Phần đặt cọc trăm] là 1%.

3. Áp dụng [10 lô] [Phần trăm đặt cọc 1%][Giá mở bán 2977] vào công thức tính dưới đây.

  • [Số lô]×[Giá trị 1 lô]×[Giá mở bán]×[Phần trăm đặt cọc]

10 (số lô) × 1(Giá trị 1 lô)×2977(Giá mở)×1%(Phần trăm đặt cọc)=297.7EUR

4. Bạn đã có thể tính được ký quỹ cần thiết.

Tóm lại, Trường hợp mua (hoặc bán) 10 lô ở thời điểm giá EU50 là 2977, nghĩa là cần ký quỹ 297.7EUR (tiền vốn).

Kích thước giao dịch nhỏ nhất là 1 lô vì vậy trường hợp nếu mua bán 1 lô, ký quỹ cần thiết sẽ là 29.77EUR.

Các điều khoản cần lưu ý

[Giá trị 1 lô] và [Phần trăm đặt cọc] được thay đổi định kỳ.

Sẽ tốt hơn nếu xác nhận trước mỗi lần giao dịch từ trang hàng hoá của trang web chính thức XM.

Ngoài ra, giá cả sẽ thường xuyên biến động tuỳ theo thị trường lúc đó. Nếu lỡ giao dịch bằng tiền vốn vừa sát ký quỹ cần thiết thì ngay lập tức sẽ trở thành Stop Loss. Vì vậy, khi giao dịch CFD, hãy nạp sẵn tiền vốn vừa đủ trên ký quỹ cần thiết vào tài khoản.