Cách giải quyết trong trường hợp không thể giao dịch bằng tài khoản XM MICRO hoặc không thể hiển thị biểu đồ MT4

Trường hợp không thể hiển thị biểu đồ bằng tài khoản XM MICRO hoặc trường hợp có thể hiển thị biểu đồ nhưng không thể giao dịch thì có khả năng biểu đồ chuyên dụng của tài khoản MICRO chưa được hiển thị.

Đối với trường hợp ứng dụng MT4 cho Smartphones.

Nếu Micro không được hiển thị tại Group, thì bạn hãy thử xác nhận bạn có đang đăng nhập vào tài khoản MICRO từ ứng dụng MT4 hay không.

Hiển thị biểu đồ chuyên dùng cho tài khoản XM MICRO

Sau khi đăng nhập, bạn nhấp chuột phải lên “Bảng giá” nằm màn hình phải của MT4.

Sau đó, nhấp chuột chọn “Xem tất cả”.

Xem tất cả các cặp tiền tệ XM MT4

Tiếp tục nhấp chuột chọn “Tập tin” → “Biểu đồ mới”, “Forex 1,2 Mic, Spots Metals Mic” sẽ được hiển thi.

Forex 1,2 Mic, Spots Metals Mic đã hiển thị với tên Micro này sẽ trở thành biểu đồ chuyên dụng cho tài khoản XM Micro.

biểu đồ chuyên dụng cho tài khoản XM Micro

Như vây, nó đã trở thành trạng thái có thể hiển thị và giao dịch biểu đồ cho tài khoản MICRO.

Các điều khoản cần lưu ý

Khi bạn đăng nhập lại vào tài khoản STANDART hoặc tài khoản ZERO từ tài khoản MICRO, nếu không chọn biểu đồ chuyên dụng không thuộc tài khoản MICRO thì không thể hiển thị biểu đồ một lần nữa.

Bằng cách đăng nhập vào mỗi tài khoản, bạn có thể chọn biểu đồ chuyên dụng.