Thông báo thay đổi mức ký quỹ cần thiết của cặp tiền tệ CHF

Từ ngày 20/3/2017 XM của công ty Forex nước ngoài thay đổi mức ký quỹ cần thiết của cặp tiền tệ CHF từ 4 lần → 2 lần.

Được áp dụng cho cả 2 lệnh là lệnh hiện có và lệnh mới vì thế những ai đang nắm giữ lệnh của cặp tiền tệ CHF nên xác nhận lại mức ký quỹ cần thiết có đủ gấp 2 lần trở lên so với hiện tại không?

Hơn nữa, Các cặp tiền tệ URDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB, USDRUB được thiết lập với đòn bẩy 50 lần trong bất kỳ tài khoản.

Về các cặp tiền tệ khác, vẫn có thể sử dụng đòn bẩy tối đa 888 lần.