Cách thay đổi loại tài khoản XM và trình tự thay đổi đòn bẩy tài khoản

Ở XM có 3 loại tài khoản tương ứng với các loại giao dịch

3 loại tài khoản

  • Tài khoản MICRO có khả năng giao dịch từ 1 lô = 1,000 đơn vị tiền tệ
  • Tài khoản STANDART có khả năng giao dịch từ 1 lô = 100,000 đơn vị tiền tệ
  • Tài khoản ZERO của Zero spread thấp nhất 1 lô

Cách thay đổi loại tài khoản XM

Để thay đổi loại tài khoản của XM đã mở lúc đầu, bạn cần phải mở tài khoản bổ sung mới.

Ở XM 1 khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản. (Các tài khoản không sử dụng trong vòng 90 ngày sẽ tự động bị đóng băng)

Ngoài ra, bạn không thể thay đổi loại tài khoản đã có.

Khi đã sở hữu 1 tài khoản, mà bạn muốn tạo tài khoản bổ sung thì sẽ mở từ trang của tôi.

đăng nhập thành viên

Cách thay đổi đòn bẩy tài khoản của XM

Ở XM đòn bẩy tối đa lên đến 888 lần nhưng bạn có thể thay đổi mức đòn bảy của tài khoản tùy thích.

Bạn có thể thay đổi đòn bẩy từ “Đăng nhập” → “Trang của tôi” → “Menu phải” → “Thay đổi đòn bẩy”.