Cách giao dịch bằng cách sử dụng Parabolic SAR

Parabolic SAR là chỉ số phán đoán thời điểm xoay ngược của giá thị trường. Vị trí cắt nhau giữa biểu đồ giá và Parabolic SAR là điểm chuyển đổi.

Cách giao dịch bằng cách sử dụng Parabolic SAR

Điểm Parabolic SAR

  • Nắm giữ lệnh mua trong thời kì SAR nằm vị trí dưới so với tỷ giá ngoại hối.
  • Nắm giữ lệnh bán trong thời kì SAR nằm vị trí trên so với tỷ giá ngoại hối.
  • Xác định lợi nhuận sau đó chuyển đổi lệnh đảo chiều tại điểm cắt nhau giữa tỷ giá hối đoái và SAR.

Parabolic SAR, hiệu quả tại giá thị trường có xu hướng (down trend market, up trend market) nhưng ở box market price nó có nhược điểm khó sử dụng vì tín hiệu đánh lừa nhiều rất khó nhìn phương hướng.

Hãy sử dụng tương thích với tình hình của thị trường tại thời điểm đó.