Cách giao dịch sử dụng Parabolic SAR

Parabolic SAR, là chỉ số phân tích xu hướng từ giá thị trường để phán đoán điểm chuyển đổi của xu hướng.

Bằng cách hiển thị Parabolic SAR lên biểu đồ, bạn có thể giao dịch bằng cách đặt lệnh ngược từ điểm chuyển đổi của xu hướng.

Bài viết này giới thiệu về cách giao dịch sử dụng Parabolic SAR bằng hình vẽ minh họa.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Parabolic SAR lên biểu đồ MT4/MT5

Cách đọc Parabolic SAR

Parabolic SAR, vẽ parabol lên biểu đồ. Bạn có thể phán đoán rằng khi parabol nằm dưới giá, đặt lệnh mua, khi parabol nằm trên giá, đặt lệnh bán.

Hơn nữa, bạn có thể nhận biết được chuyển đổi của xu hướng tại điểm Parabolic SAR và giá giao nhau (Điểm mà parabol thay đổi hiển thị giá trên và dưới).

Parabolic SAR

Ví dụ giao dịch sử dụng Parabolic SAR

Bạn có thể phán đoán giao dịch tại điểm Parabolic SAR và giá giao nhau.

Parabolic SAR

  1. Điểm tiếp xúc khi Parabolic SAR đi xuống và giá tăng lên: Mua

  2. Điểm tiếp xúc khi Parabolic SAR đi lên và giá giảm: Bán

Ngoài ra, tùy thuộc vào việc Parabol SAR nằm ở trên hay dưới giá, bạn có thể phán đoán thời điểm với chu kỳ đang sở hữu lệnh đã đặt.

Parabol SAR

  1. Chu kỳ mà SAR parabol nằm dưới giá:Mua

  2. Chu kỳ mà Parabol SAR nằm trên giá:Bán

Tóm tắt cách giao dịch sử dụng Parabol SAR

  • Parabol SAR là chỉ số phán đoán thời điểm chuyển đổi của xu hướng
  • Đặt lệnh bán khi chu kỳ Parabol SAR nằm trên giá
  • Đặt lệnh mua khi chu kỳ Parabol SAR nằm dưới giá
  • Mua tại điểm Parabol SAR đi xuống và giá đi lên giao nhau
  • Bán tại điểm Parabol SAR đi lên và giá đi xuống giao nhau

Như trên đã giới thiệu cách giao dịch sử dụng Parabol SAR.

Parabol SAR, có thể sử dụng hiệu quả trong thị trướng giá có xu hướng mạnh, nhưng nó không phù hợp thị trường giá giao động ổn định hoặc thị trường xu hướng không rõ ràng và tín hiệu “đánh lừa" phát sinh nhiều.

Nên sử dụng kết hợp với chỉ số hệ xu hướng như “đường trung bình động, envelope, trend line" để có thể xác định xu hướng.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Parabolic SAR lên biểu đồ MT4/MT5