Đường MACD trong forex là từ viết tắt của “Moving Average Convergence and Divergence” – phương pháp phân tích phán đoán thời điểm mua hoặc bán bằng cách hiển thị 2 đường trung bình động hàm mũ.

Bài viết này sẽ giới thiệu cách hiển thị và giao dịch áp dụng MACD lên MT4.

Cách hiển thị MACD trên MT4

MACD là chỉ số tiêu chuẩn có sẵn khi tải MT4

Có thể hiển thị bằng cách kéo và thả MACD lên biểu đồ mà bạn muốn áp dụng từ “Động lượng” → “MACD”

MACD

mũi tên

Màn hình cài đặt MACD sẽ được hiển thị, bạn vẫn có thể sử dụng ở chế độ cài đặt cơ bản mà không cần cài đặt lại. Nhấp chuột vào nút “OK”, MACD sẽ được áp dụng lên biểu đồ.

MACD

Cách xem và ứng dụng MACD

MACD có 2 cách phân tích.

  1. Cách phán đoán xu hướng giá thị trường lấy 0 làm tiêu chuẩn
  2. Cách phán đoán tín hiệu bán hoặc mua tại thời điểm MACD cắt với đường tín hiệu

Cách nào cũng vậy việc phán đoán mua bán sẽ khác nhau dựa vào khung thời gian, tại các khung thời gian ngắn như 1 phút hay 5 phút giao dịch rất dễ bị đánh lừa. Vì thế, khi giao dịch tại khung thời gian 15 phút cũng vậy, nếu bạn kết hợp với khung thời gian 1 giờ thì việc phán đoán sẽ dễ dàng áp dụng hơn trong giao dịch.

Cách phân tích phán đoán xu hướng giá thị trường lấy đường 0 làm tiêu chuẩn

MACD được hiển thị tại trung tâm đường 0.

  • Khi MACD được hiển thị trên đường trung tâm là 0 thì giá thị trường tăng.
  • Khi MACD được hiển thị dưới đường trung tâm là 0 thì giá thị trường giảm.

MACD

Thời điểm giao dịch

Lây 0 làm tiêu chuẩn, bạn có thể phán đoán giao dịch “Mua” tại thời điểm đường giá di chuyển từ âm đến dương và “Bán” tại thời điểm đường giá di chuyển từ dương đến âm.

Cách phân tích phán đoán việc mua bán tại thời điểm MACD cắt đường tín hiệu

Gọi biểu đồ đường là đường tín hiệu và biểu đồ cột là MACD, đã được hiển thị tại sub window MT4.

Bạn có thể phán đoán việc mua bán khi MACD cắt đường tín hiệu.

MACD

  • Khi MACD cắt đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên thì MACD trở thành Golden Cross là chỉ số “Mua”
  • Khi MACD cắt đường tín hiệu theo hường từ trên xuống dưới thì MACD trở thành Deaden Cross là chỉ số “Bán”

Khi giao dịch kết hợp thời điểm giao nhau giữa MACD và tín hiệu cùng với việc phán đoán tổng hợp xu hướng giá thị trường của đường 0 thì rủi ro sẽ trở nên thấp hơn.

MACD là chỉ số động lượng phán đoán việc “Mua quá nhiều” và “Bán quá nhiều”, vì thế MACD thường sử dụng kết hợp với các chỉ số khác như envelope hay đường trung bình động,…

Tập hợp cách sử dụng MACD

Chỉ số phán đoán việc “Mua quá nhiều” và “Bán quá nhiều”

Khi MACD nằm trên mức tiêu chuẩn 0 thì thị trường “Mua”

Khi MACD nằm dưới mức tiêu chuẩn 0 thì thị trường “Bán”

Khi MACD trở thành Golden Cross thì MACD là chỉ số “Mua”

Khi MACD trở thành Deaden Cross thì MACD là chỉ số “Bán”

Thông thường MACD sử dụng kết hợp với các chỉ số khác