Giờ giao dịch các loại sản phẩm tài chính do sự thay đổi của giờ mùa hè XM 2017

giờ giao dịch

Do sự thay đổi của giờ mùa hè, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm của XM, công ty Forex nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng từ 13/03 đến 24/03. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường từ ngày 25/3/2017.

Bạn có thể tham khảo giờ giao dịch của mỗi sản phẩm tài chính ở bảng dưới đây.

Giờ giao dịch do sự thay đổi của giờ mùa hè

Giờ giao dịch chịu ảnh hưởng từ 13/3/2017 ~ 24/3/2017.

giờ mùa hè

giờ mùa hè

Giờ ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2. Chênh lệch giờ với giờ Việt Nam là 5 giờ đồng hồ (Trường hợp giờ mùa hè là 6 giờ).