Để đặt lệnh mới trên ứng dụng MT4 iPhone (MetaTrader4),・・・