Cách mở tài khoản thực XM

Fibonacci là gì?

Là số nguyên được đặt theo tên nhà toán học người Italia Leonardo Fibonacci.

Một điều thật kỳ l ...

Cách mở tài khoản thực XM

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh giao dịch do các tổ chức đầu tư (ngân hàng hay quỹ) đưa ra các nhu cầu ...

Cách mở tài khoản thực XM

Cách sử dụng các chỉ số kinh tế là gì?

Phương pháp phân tích dự đoán sự biến động ngoại hối trong tương lai bằng cách ...

Cách mở tài khoản thực XM

Trend line

Đó là đường thẳng nối hai đầu giá trị thấp với nhau nếu thị trường tăng, và nối hai đầu giá trị cao với nha ...