Do việc chuyển đổi giờ mùa hè mà giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính khác nhau của XM của nhà môi giới Forex nước ngoài bị ảnh hưởng từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 (Chủ nhật) đến ngày 29 tháng 3 năm 2019 (thứ 6). Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.

Giờ giao dịch của sản phẩm tài chính bị ảnh hưởng như sau

Giờ giao dịch do thay đổi sang giờ mùa hè

Giờ giao dịch bị ảnh hưởng từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 (Chủ nhật) đến ngày 29 tháng 3 năm 2019 (Thứ Sáu).

giờ mùa hè 2019

Chênh lệch giờ so với giờ Việt Nam là -5 giờ cho đến ngày 30 tháng 3. Chênh lệch giờ sau ngày 1 tháng 4 là -4 giờ.

Ngoài ra, nội dung lần này được gửi đến những ai đã mở tài khoản thực của XM qua e-mail.